انجام امور تامین اجتماعی در چین

انجام امور تامین اجتماعی در چین

در راستای اجرای بند "3" یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 20/1/93 و همچنین در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به هموطنان عزیزخارج ازکشورکه امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه پردازی را دارند با توجه به مقررات ذیل می توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

انجام امور تامین اجتماعی در چین

 

انجام امور تامین اجتماعی در چین

در راستای اجرای بند "3" یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 20/1/93 و همچنین در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به هموطنان عزیزخارج ازکشورکه امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه پردازی را دارند با توجه به مقررات ذیل می توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. امید است هموطنان گرامی خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه ای فراهم شده نسبت پرداخت حق بیمه اقدام نموده و با احراز شرایط مقرر از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند گردند.

مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور:

الف ) مشمولین

ب) شرایط پذیرش تقاضا

ج)دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

د )نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای

ه) نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه

و )نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

ز )خدمات درمانی

ح )شرایط برقراری مستمری بازنشستگی

ط )شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

ی)شرایط برقراری مستمری بازماندگان


الف )مشمولین :

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند .


ب) شرایط پذیرش تقاضا


ج )دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

*ازابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از 5/1 برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود .


د ) نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای :

الف : بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت )

ب : بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 20% (18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت )


ه ) نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه :

*شعبه تأمین اجتماعی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز می بایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید .

تذکر : چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود .


و )نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان:

تذکر : در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورت احراز شرایط زیراز انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود.

1- در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه¬ای آنان سپری نشده باشد .

2- قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل 365 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.


ز)خدمات درمانی :


ح )شرایط برقراری مستمری بازنشستگی در حال حاضر:

به هر حال بهره مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد .


ط )شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی :

برای برقراری مستمری از کارافتادگی ، داشتن شرایط زیر ضروری است:


ی)شرایط برقراری مستمری بازماندگان :

برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است.


شایان ذکر است در حال حاضر جناب آقای سیاوش باقری - sbagheri@gmail.com نماینده امور تامین اجتماعی در چین می باشند.

 

 

برچسب ها: پکن  گردشگری 

پست های مشابه

 

تمامی حقوق برای سایت دروازه ایران و چین محفوظ می باشد
京ICP备16062481号-1